طراحی سایتگرافیکمقالات انواع آرم

انواع آرم هاچیست؟

انواع آرم ها آرم ها به سه دسته تقسیم بندی می شوند: تایپوگرام ها یا آرم های نوشتاری پیکتوگرام ها یا آرم های تصویری ترکیبی از هر دو نشانه های پیامی و شعاری تایپوگرام ها: گرچه به نوعی معتقدیم تفاوت خاصی میان طرح های تایپوگرام و پیکتوگرام وجود ندارد زیرا حروف نیز خود تغییر شکل…

ادامه مطلب